Finsam Värmland/Dalsland består av 6 samordningsförbund, vilket inkluderar Värmlands 16 kommuner, tre Dalsländska kommuner, Landstinget i Värmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Här hittar ni information om de gemensamma satsningar förbunden i Värmland och Dalsland gör, under 2018 ligger mycket fokus på att öka samverkan med stöd av tjänstedesign:

Tjänstedesign för ökad samverkan
Projekt Insikt
Projekt Omställning


Om Finsam

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FINSAM). Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet.

När myndigheter kombinerar sina olika resurser kan de på ett kraftfullt sätt stödja människor i svåra livssituationer. Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet. Detta blir möjligt genom finansiell samordning
– en unik samverkansform som lönar sig för både människor och samhälle.

I Sverige finns det idag ungefär 80 samordningsförbund som är fristående och förvaltar sin egen budget. Samordningsförbunden stödjer sociala, medicinska och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser med ekonomiska medel och de ingående myndigheterna genomför själva insatserna. När myndigheterna samverkar har de kapacitet att göra mer.

Syftet är att, genom finansiell samordning;
– främja samverkan och samordning mellan parterna inom rehabiliteringsområdet. Åtgärderna anpassas efter lokala förhållanden i respektive kommun

– underlätta och förbättra möjligheter för människor i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att få stöd att kunna förbättra sin förmåga och hitta möjligheter att utföra förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till egen försörjning

– underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan parterna


Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett samordningsområde bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting för att uppnå en effektiv resursanvändning. Ett samordningsområde kan omfatta en eller flera kommuner eller delar av kommuner. Kommunerna kan vara belägna inom olika landsting. Lag (2010:350).

Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Här kan du läsa mer om lagen.

FINSAM.se

Nationella Nätverket För Samordningsförbund (NNS)