Finsam Värmland/Dalsland

Finansiell samordning i Värmland

Månad: februari 2019

Kristinas bästa tips till dig som träffar sjukskrivna

Kristina Andersson, du har varit med i arbetsgruppen i Projekt Omställning. Vad har du för tips till chefer, handläggare eller personal inom vården som träffar sjukskrivna?

– Var inkännande och visa ett genuint intresse för vem just den här personen är, det är någon som lever sitt liv, i sitt sammanhang. Han eller hon skulle kunna vara du eller jag. Visa respekt, känn in individens nivå och kommunicera därefter. Involvera och se till att individen får vara delaktig. Var närvarande i mötet.

Frustrerande arbetsprocess

– Det har varit lärorikt på många sätt och själva arbetsprocessen har varit tidvis förvirrande och frustrerande men med tiden har vi lärt oss att vi kommer framåt hela tiden. Ingen av oss i arbetsgruppen visste egentligen vad vi gav oss in i då själva arbetsmetoden tjänstedesign var ett nytt sätt att jobba för oss alla. Men vi har lärt oss samtidigt som vi har gjort det i praktiken.

”Man lär sig alltid något om sig själv i mötet med andra människor”

Kristina Andersson

Jag har lärt mig nya saker och utvecklats som person genom mötet med både en ny arbetsgrupp men framförallt genom möten med de individer och aktörer som vi har träffat. Man lär sig alltid något om sig själv i mötet med andra människor.

Individfokus

Innan projekttiden tyckte jag att jag hade individfokus i mitt arbete men nu ser jag nog individfokus med lite nya ögon. Jag kan väl säga att jag har förändrat eller fördjupat mitt individperspektiv, men även fått upp ögonen för samhällsperspektivet på ett annat sätt än tidigare.  Jag har också lärt mig mer om andra aktörer, fått en liten inblick i hur Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen arbetar.

Kristina Andersson slutade arbeta med Projekt Omställning den 1 februari, och går vidare till andra uppdrag.

Vad vi behöver förstå för att minska sjukskrivningar

Till dig som är min chef, handläggare eller vårdpersonal

Jag vill känna att du ser mig.

Jag vill känna att du lyssnar på vad jag säger och att du tror mig.

Jag lämnar den information du frågar efter, eller som jag tror du behöver. Ibland utelämnar jag saker, därför kommer du inte få exakt samma information som andra får.

Men ju mer förtroende jag känner för dig, desto mer information får du. Hur jag har det hemma eller mår psykiskt håller jag inne med tills jag litar helt på dig.

Det är en sorg att inse att jag inte kan jobba vidare med det jag alltid gjort, men samtidigt förväntar jag mig att du som chef hjälper mig att jobba kvar.

Vi har förmodligen olika syn på arbete. Jag kanske behöver mer struktur än du, speciellt om det är rörigt hemma. Det vore skönt att ha en person i min närhet som stöttar och gör mig trygg.

Är det du?

Tre möjliga lösningar för minskad sjukskrivning

I höst har vi intervjuat personer med erfarenhet av sjukskrivning, och personer som möter sjukskrivna. Vi är nyfikna på vilka hinder och drivkrafter som finns för att de ska kunna återgå till arbetet så snart som möjligt. Målet är att bygga ett kunskapsunderlag till dig som är chef, handläggare eller vårdpersonal, som du kan använda för att minska sjukfrånvaron.
Vi har hittat tre intressanta områden att titta vidare på:

Balansakten vs balansjakten

– Under samtalen har individerna berättat om oförutsedda händelser i privatlivet som t.ex. en separation, att någon anhörig är sjuk eller går bort, barn som har besvär i skolan och liknande, som kan vara en bidragande orsak till sjukskrivning. Vid intervjuerna nämns detta i förbifarten, få ser det som en orsak till att man en dag stannade hemma från sitt arbete. Ofta beskrivs istället en händelse på arbetsplatsen som den avgörande orsaken till sjukskrivning. I efterhand ser de att det som hänt i privatlivet även kan vara en orsak till psykisk ohälsa.
Många har berättat att avsaknaden av rutin och struktur kan leda till ohälsa, speciellt om de inträffar både i privatlivet och på arbetsplatsen. Samtalen har det även visat att tydlig struktur på arbetsplatsen kan göra att en individ klarar av en mer svajig tillvaro i privatlivet och tvärtom.
För arbetsgivare är livet en viktig fråga, eftersom medarbetarnas arbetsförmåga påverkas av resten av livet. Många arbetsgivare vet dock inte vad som är arbetsgivarens ansvar när det gäller rehabilitering.
Att individerna berättar om livet i förbifarten och arbetsgivarna lägger stort fokus på det är för oss intressant att vidare fördjupa oss i.

Att bli sedd

Bli sedd och lyssnad på

– Individerna berättar för oss vikten av att känna sig sedd, trodd på och lyssnad till. Det ger en känsla av att bli bekräftad. Detta kan ta sig uttryck på olika sätt och upplevs väldigt olika av individerna. Samtidigt är det helt avgörande för att man ska ha en positiv bild av sin rehabilitering. Ett brustet förtroende eller känslan av att inte bli trodd kan ta lång tid att reparera. Att bygga tillit tar tid, tid som individerna önskar att de får.Individerna har berättat för oss att man inte berättar om hur man har det hemma eller om sitt psykiska mående för alla, till exempel arbetsgivaren eller sin läkare. Arbetsgivarna har sagt att det är svårt att få inblick i hur medarbetarna har det i sitt privatliv och det är svårt att ställa frågor och prata om det. För att man ska berätta om sitt verkliga mående krävs förtroende och att man bygger en relation. De beskriver att man behöver känna sig trygg med aktören och känna tillit. De berättar att det kan ta tid att komma dit. Individerna har sagt att de ofta har en person i sin närmsta krets som de känner sig trygga med. Deras önskan är att det även skulle finnas en sådan person bland aktörerna. De kallar den personen eller funktionen ”spindeln i nätet”.

Mitt nya arbete

Mitt nya arbete

– I samtal med individer har det framkommit att det finns en stark övertro på arbetsgivarens möjlighet att hitta ett annat arbete. Individen får från olika håll till sig att exempelvis: ”Kommunen är en så stor arbetsgivare, nog borde de kunna hitta ett annat arbete till dig”. En viktig fråga vi nu jobbar med är att undersöka vad det är som gör att individen kommer till insikt om att det inte är möjligt att jobba på samma sätt som tidigare. Att ”mitt nya arbete” kan vara något annat än det arbete jag hade innan sjukskrivningen. Och vem har kännedom om detta först. Vi vill även se på hur aktörerna vet och agerar på insikter att individen inte kan återgå till sitt arbete.

Det har blivit tydligt att det är en stor sorg när man får insikt om att man inte kan återgå till sitt arbete. Hur får man som individ den insikten? Det är en process som tar tid, att gå från insikt om, till bearbetning av vad det faktiskt innebär för mig. Individen har inte på förhand kännedom om vad man klarar av i andra arbeten.

Här förstår vi att tiden är en viktig aspekt och att börja prata om en plan B på ett tidigt stadie skulle kunna vara viktigt. Det kommer vi att titta närmare på nu under februari.

Kul att du vill följa vårt arbete och jag hoppas att det ger dig tankar, insikter och idéer som du kan använda och utveckla! Tack.

Carl Hast, projektledare

Minska sjukskrivningarna med tjänstedesign

– INTERVJU MED ELINA SVENSSON, TJÄNSTEDESIGNER I PROJEKT OMSTÄLLNING.

Ni vill hitta sätt att sänka sjukskrivningarna med hjälp av metoder inom tjänstedesign och användarinvolvering. Vad betyder det?

– Metoden bygger på ett utforskande arbetssätt. Vi lägger mycket energi på att sätta oss in i användarens situation och behov. När vi förstår dem så kan vi utveckla nya lösningar – även det i samarbete med användarna. Jag brukar beskriva det som att vi lägger tid på att säkerställa att vi löser rätt problem rätt.

Vad är tjänstedesign?

– Design förknippas ofta med färg och form men innefattar egentligen mycket mer än så. Ordet design betyder ungefär ”att medvetet utforma något”. Att utforma något så att det skapar värde och upplevs funktionellt och attraktivt för de som skall använda lösningen, vare sig det är en stol, en hemsida eller möte med en myndighet.

– I Projekt Omställning vill vi involvera individer med erfarenhet av sjukskrivning, men också handläggare från olika myndigheter, vården och andra som är en del av processen med sjukskrivningar. De är en viktig resurs för att vi ska förstå vilka moment eller situationer som påverkar en återgång i arbete.

Varför är det viktigt?

– Vi behöver se användare som en resurs som organisationer behöver för att kunna skapa tjänster som används och ger värde. Organisationer upplever att de har individen i fokus i sin verksamhet, och det stämmer säkert. Samtidigt finns det risk att processer inom vården eller myndighetens handläggning skapas utifrån interna perspektiv och prioriteringar. Vi behöver förflytta perspektivet från Individen i fokus till Individens fokus i fokus. Det är först då som vi kan skapa hållbara lösningar som används och ger effekt. I det här fallet, att skapa lösningar som underlättar för människor att komma tillbaka till arbete från en sjukskrivning.

Vad kommer ni fram till?

– Vi lär oss hela tiden. Att vara med och uppleva är en viktig del inom tjänstedesign. Att som aktör förstå, få empati för individers situation skapar reflektion och insikter. En insikt går inte att ta tillbaka. Vi hittar många intressanta områden som vi skulle kunna fördjupa oss i. Eftersom det är det som individer berättar för oss som leder arbetet framåt så är det svårt att säga på förhand. Det är inte säkert att det kommer att vara stora innovationer, men vi vet att områdena är viktiga för individer och då borde de vara viktiga även för oss.

Tre viktiga områden

– Just nu har vi ringat in tre områden som gruppen fördjupar sig i. Det är kopplingen mellan arbetsliv och privatliv, vikten av att bli sedd och lyssnad till och den tredje är vilket perspektiv som individen och andra aktörer har till arbete och målet med rehabiliteringen.

Inser individens fokus

– Sedan har jag märkt hur mina kollegor i gruppen mer och mer och ju längre arbetet pågår, får förståelse och insikter som är med individens fokus i fokus. Och reflekterar över att de kanske inte sett det på det sättet tidigare. Det är häftigt. De arbetar som handläggare inom myndigheter och har inte erfarenhet av tjänstedesign sedan tidigare. Det är som jag ser det förändring och insikter hos varje person inom en organisation som skapar en organisations förändrade beteende i framtiden. Det är kul att se!

Translate »