För att testa och utveckla hur styrnings- och ledningsfunktionerna inom samordningsförbunden kan bli mer mottagliga för att jobba med användarinvolvering även efter uppdragets slut har två test gjorts:

I det första testet har medarbetarna i projekt Insikt uppmanats att bjuda in chefer till andra typer av miljöer och mötesstrukturer än ”vanligt” och därifrån genomfört workshops med olika designmetoder.
Processledning: medarbetare projekt Insikt

Konceptet Finsam-dialoger/medarbetardialoger.
Konceptet bygger på att medarbetare i projekt Insikt har samlat in kvalitativ data, förpackat denna och låtit den sen ligga till grund för en gemensam dialog mellan parterna i syfte att låta parterna hitta gemensamma beröringspunkter/områden att fördjupa samordningen kring. Detta koncept har testats i samtliga förbund under hösten 2018, och har utvecklats vidare av medarbetare från projekt Insikt.Triggermaterial för idégenerering
En grupp medarbetare från projekt Insikt valde att visualisera den frågeställningen de ville jobba vidare med  genom en film. I filmen visas ett möte mellan två av parterna och individen,  samtalet är baserat på de citat och insikter som har framkommit från projekt Insikt. Filmen blev en utgångspunkt och underlag för vidare diskussion och idéskapande med förbundens beredningsgrupp. 

Det andra testet har handlat om att uppdragstagarna har låtit styrnings- och ledningsfunktioner inom Klarälvdalens samordningsförbund att reflektera över vilket värde förbundet skapar samt sin egen mottaglighet vad gäller att jobba med användarinvolvering genom tjänstedesign.
Processledning: Olga Sabirova Höjerström

Beredningsgruppen har genom ett flera workshops jobbat med olika frågeställningar för att vidare jobba mer med användarinvolvering inom förbundet. 
Arbetet har bland annat bidragit till en gemensam  syn kring vilka förutsättningar behöver finnas i gruppen för att jobba med användarinvolvering samt vilka aktiviteter gruppen vill göra mer av framöver.