Projekt Insikt var en av testmiljöerna i uppdraget Tjänstedesign för ökad samverkan, som finansierades av samordningsförbunden i Värmland/Dalsland 2017-2019. Projekt Insikt startade i januari 2018 och avslutades i december 2019.

Syftet med testmiljön Projekt Insikt, var att utforska hur kunskapen om – och förmågan att använda tjänstedesign som metod kunde öka inom samordningsförbunden i Värmland/Dalsland.

I Projekt Insikt tillsattes en arbetsgrupp bestående av 15 medarbetare, som utan tidigare erfarenhet av tjänstedesign ledde designprojekt med stöd av tjänstedesigner i de sex samordningsförbunden i Värmland/Dalsland, och på så sätt fick lära genom att göra.

Projektets mål: Identifiera ytor där parterna brister i samverkan utifrån individens perspektiv, och där ifrån identifiera vad rätt stöd är för individerna.

Pilotprojektet trappades ner under hösten 2019 och avslutades vid årsskiftet 2019/2020.
Arbetet fortsätter genom ett regionalt nätverk inom förbunden. Huvudansvariga är Camilla Holmberg Samspelet, Karin Dahl Bådeså och Stefan Fredriksson Fryksdalens samordningsförbund.

Ett nationellt nätverk har bildats där bl.a. Samspelet finns med i arbetsgruppen.

Slutrapport Projekt Insikt 

Projektet i korthet:

För att navigera i tjänstedesignmetodiken användes ”the double diamond” som visuellt hjälpmedel:


Förbereda


”Arbetshinder av sociala skäl”
Vi vet att det  finns personer som har många kontakter med parterna (försäkringskassa, arbetsförmedlingen, kommun och landsting), som efter många år med behov av stöd i samordningen gällande arbetslivsrelaterad rehabilitering fortfarande inte får rätt hjälp.

  • Personer med många kontakter inom psykiatrin och allmänmedicin.
  • Personer som haft långvarig kontakt med socialtjänstens funktioner.
  • Kodade med förhinder på AF.
  • Saknar sjukpenninggrundande inkomst.

Parterna upplever oro och frustration
Inledningsvis ringades utmaningen in, och parterna fick möjlighet att i olika konstellationer dela med sig av sina perspektiv. Sammantaget upplever parterna en oro att grupper som blir utanför i samhället blir allt fler, och är svårare att nå. Det finns en frustration i att inte komma åt problemet eller känslan av att alla skjuter ifrån sig ansvaret. Men det handlar också om att inte räcka till eller vara säker på att man gör rätt saker. 

Arbetsgruppen
En arbetsgrupp tillsattes med 15 personer som finns i projekt kopplade till Finsam Värmland/Dalslands sex förbund.


Utforska


Arbetsgruppen genomförde sedan utforskandet av utmaningen i olika steg. Där målet var att gå från inifrån- till utifrånperspektiv, alltså lämna parternas oro och frustration för att i stället se och lära känna personen det handlar om. När  ett trettiotal intervjuer och samtal med individer kunde börja sammanställas och summeras blev också en person extra tydlig, vilken fick namnet Robyn.

Möt Robyn 31 – att hitta rätt från start 

”Jag är arbetslös, sjukskriven och ja, utskriven. A-kassedagarna är också slut sedan länge så jag får aktivitetsstöd. Jag får den minsta, eller lägsta ersättningen därifrån.

Jag lever med min hund, i en lägenhet i stan. En vanlig dag är jag ute och går med hunden. Hon är det viktigaste jag har i mitt liv. Jag går gärna i skogen, jag älskar lugnet. Annars handlar jag mat, kanske hälsar på någon i familjen. Jag vet inte riktigt, jag sover oregelbundet och vissa dagar är jag helt slut, både fysiskt och mentalt. Jag gillar egentligen att träna, men det ligger lite på is just nu. Jag har nog en sån där hatkärlek till träning, jag mår ju bra av det men orkar inte ta tag i det. ”

Fokusgrupp med Robyn
När Robyn trädde fram som en persona, kunde projektet också börja vända oss till hen, både i allt insamlat material men också fysiskt. I en fokusgrupp med flera Robyn skaffades djupare kunskap om Robyns liv och upplevelser.


Förstå


Medarbetardialog En dialog med Robyns fokus i fokus.
Tio dialoger genomfördes med chefer, politiker, handläggare och projektledare i tio kommuner inom Finsam Värmland/Dalsland. Med syfte att lyfta fram individerna samverkan sker kring, deras berättelse och upplevelser. Genom att börja se på samverkan med Robyns glasögon kunde en ny förståelse synliggöras, och mötas på nya sätt.

Vi har upptäck att..
Tillsammans med Robyn har allt insamlat material bearbetats och 5 områden har prioriterats att tas vidare.

För att förstå vad som verkligen ligger bakom dessa områden har arbetsgruppen jobbat med att titta på underliggande orsaker, såsom strukturer, normer, värderingar och kultur. Och utifrån detta formulerat en rad insikter, tex:

Vi har upptäckt att det känns orättvist att kräva att Robyn ska se/förstå helheten när inte ens handläggarna på myndigheterna har det perspektivet.

Vi har upptäckt att Robyn upplever brist på egenmakt och kontroll.


Utveckla

Arbetet har fortsatt med att omformulera insikter till utmaningar för att kunna utveckla idéer, vilket förflyttar arbetsgruppen vidare till utveckla-fasen. Utmaningarna är utformas som oftast som en fråga, men start Hur skulle vi kunna…” Här några exempel på frågeställningar:

Hur skulle vi kunna anpassa informationen så att den blir lättare att förstå?
Hur skulle vi kunna säkerställa att du har förstått informationen?

Hur skulle vi kunna göra så att personer enkelt kan förstå och kommunicera med oss?

Hur vet vi att Robyn har förstått den information som gäller hens situation?

Dessa formuleringar blev startpunkten för idéframtagning. Grupperna fick själva välja hur de skapar idéer och med vilka och på vilket sätt. Några valde att ta fram idéer genom workshops anda via enskilda samtal med deltagare. Resultatet blev en mängd av idéer som grupperas/klustras, för att enklare få en överblick över vilka idéer som har framkommit.

Arbetsgruppen har konkretiserat och definierat kärnan i idéerna. Eftersom arbetsgruppen inte kan fortsätta med alla framtagna idéerna har de värderat dem med hjälp av en värderingsmatris.
Utifrån de valda idéerna har arbetsgruppen byggt enkla representationer av idéerna sk. protyper. Som vidareutvecklas tillsammans med deltagare.Förnya

Deltagarna har fortsatt att testa och utveckla sina prototyper, och även byggt nya tillsammans användare. I december möttes arbetsgruppen för en sista träff inom projekt Insikt för att presentera de olika prototyperna. Här är några exempel.
En av grupperna har tagit fram ett enkelt verktyg för att uppmärksamma och uppmana till att använda ett enklare språk i möten. Lösningen grundar sig i insikten att personer har svårt att förstå vad som sägs under mötena då det inte sällan används ”myndighetsspråk”. Prototypen har testats med deltagare och medarbetare och fått positiv respons och värdefull feedback. Gruppen kommer att vidareutveckla prototypen under kommande år.

Ett annat exempel på en prototyp utvecklad med användare är detta, en visualisering över hur befintlig verksamhet och plats kan utvecklas. Denna kommer testas vidare under en konferens.

Avslutningsvis är några ord från deltagarna om projekt Insikt.

”Det här arbetet påverkar mig också som person, jag tänker på ett helt annat sätt”

”Kunskapen kommer finnas med framöver, det är jag övertygad om, absolut”

”Bra och inspirerande att få utbyta erfarenheter och kunskap i arbetsgruppen”

”Jag har fått en annan kännedom om deltagarna, jag kan agera på ett annat sätt, träffa de där de känner sig trygga och kommunicera på ett annat sätt.”

_____________________________________

Styrning och ledning Projekt Insikt
Projektet ägs av Finsam Värmland/Dalsland, för kontakt:
Förbundschef Samspelet Meta Fredriksson-Monfelt
meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

Projektledare:
Elina Svensson, ExperioLab Region Värmland (Föräldraledig)
elina.svensson@regionvarmland.se

Olga Sabirova Höjerström, ExperioLab Region Värmland
olga.hojerström@regionvarmland.se

Styrgrupp: Försbundschefer Finsam Värmland/Dalsland