Projekt Insikt


Projekt Insikt är ett pilotprojekt som syftar till att öka användarinvolveringen samt kunskapen om tjänstedesign i samordningsförbundens arbete i Värmland/Dalsland.

Strategin för pilotprojektet är att använda tjänstedesign som metod och låta medarbetare från Finsam Värmland/Dalslands 6 förbund utgöra arbetsgrupp, och på detta sätt lära genom att göra.

Målgrupp för projektet är personer som parterna (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland samt kommuner)  definierar som ”arbetshindrade av sociala skäl”.

Målet med pilotprojektet är att identifiera vad ”rätt stöd” är för målgruppen, samt öka förmågan hos parterna att använda tjänstedesign som metod för ökad användarinvolvering i förbundens arbete.

Pilotprojektet kommer att utvärderas i december 2018.

Nedan kan ni läsa löpande om pilotprojektet, som följer designprocessens olika faser:


Förbereda


Samverkan med individens fokus i fokus
Plattformen Finsam möjliggör en unik samverkan mellan parterna. Om vi dessutom säkerställer att samverkan sker med individens fokus i fokus, fungerar hela plattformen som en utvecklingsmotor för hållbara, efterfrågade och relevanta välfärdstjänster för individer i behov av samordning från flera parter i arbetslivsinriktad rehabilitering.

”Arbetshinder av sociala skäl”
Vi vet att det  finns personer som har många kontakter med parterna (försäkringskassa, arbetsförmedlingen, kommun och landsting), som efter många år med behov av stöd i samordningen gällande arbetslivsrelaterad rehabilitering fortfarande inte får rätt hjälp.

  • Personer med många kontakter inom psykiatrin och allmänmedicin.
  • Personer som haft långvarig kontakt med socialtjänstens funktioner.
  • Kodade med förhinder på AF.
  • Saknar sjukpenninggrundande inkomst.

Parterna upplever oro och frustration
Inledningsvis ringades utmaningen in, och parterna fick möjlighet att i olika konstellationer dela med sig av sina perspektiv. Sammantaget upplever parterna en oro att grupper som blir utanför i samhället blir allt fler, och är svårare att nå. Det finns en frustration i att inte komma åt problemet eller känslan av att alla skjuter ifrån sig ansvaret. Men det handlar också om att inte räcka till eller vara säker på att man gör rätt saker. 

Arbetsgruppen
En arbetsgrupp tillsattes med 15 personer som finns i projekt kopplade till Finsam Värmland/Dalslands sex förbund.


Utforska


Arbetsgruppen genomförde sedan utforskandet av utmaningen i olika steg. Där målet var att gå från inifrån- till utifrånperspektiv, alltså lämna parternas oro och frustration för att i stället se och lära känna personen det handlar om. När utforskandet kunde börja summeras blev också en person extra tydlig, vilken fick namnet Robyn.

Möt Robyn 31

”Jag är arbetslös, sjukskriven och ja, utskriven. A-kassedagarna är också slut sedan länge så jag får aktivitetsstöd. Jag får den minsta, eller lägsta ersättningen därifrån.

 

Jag lever med min hund, i en lägenhet i stan. En vanlig dag är jag ute och går med hunden. Hon är det viktigaste jag har i mitt liv. Jag går gärna i skogen, jag älskar lugnet. Annars handlar jag mat, kanske hälsar på någon i familjen. Jag vet inte riktigt, jag sover oregelbundet och vissa dagar är jag helt slut, både fysiskt och mentalt. Jag gillar egentligen att träna, men det ligger lite på is just nu. Jag har nog en sån där hatkärlek till träning, jag mår ju bra av det men orkar inte ta tag i det. ”

 

Fokusgrupp med Robyn
När Robyn trädde fram som en persona, kunde projektet också börja vända oss till hen, både i allt insamlat material men också fysiskt. I en fokusgrupp med flera Robyn skaffades djupare kunskap om Robyns liv och upplevelser.


Förstå


Medarbetardialog En dialog med Robyns fokus i fokus.
Tio dialoger genomfördes med chefer, politiker, handläggare och projektledare i tio kommuner inom Finsam Värmland/Dalsland. Med syfte att lyfta fram individerna samverkan sker kring, deras berättelse och upplevelser. Genom att börja se på samverkan med Robyns glasögon kan en ny förståelse synliggöras, och mötas på nya sätt.

En utmaning för dialogens deltagare var att inte gå direkt på lösning, utan förstå vad utmaningen egentligen handlar om och stanna i det och snarare formulera insikter/möjligheter än lösningar.

Nästa steg blir att summera kunskapsunderlaget om Robyn och påbörja utvecklingsfasen.


Styrning och ledning
Projektet ägs av Finsam Värmland/Dalsland, för kontakt: Förbundschef Samspelet Meta Fredriksson-Monfelt
meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se
Projektledare: Elina Svensson, ExperioLab Landstinget i Värmland
elina.svensson@liv.se
Styrgrupp: Representanter från samtliga fyra parter