Projekt Omställning


Projektledare Carl Hast, carl.hast@forsakringskassan.se, tel: 010-1126003


Sjukskrivningarna har under den senaste femårsperioden ökat kraftigt, främst inom psykiatriska diagnoser vilka särskilt drabbar kvinnor som arbetar i den offentliga sektorn med nära kontakt med individer.  I Värmland finns totalt ca 5 000 personer sjukskrivna.
Samtidigt finns en stark arbetsmarknad med svårigheter att tillgodose arbetsgivares behov av viss arbetskraft. I flera av den offentliga sektorns yrkesgrupper är det brist på arbetskraft. Många har en yrkesutbildning och kompetens som för tillfället inte kan användas i arbetslivet då vissa inte kommer kunna återgå i ordinarie arbetsuppgifter och riskerar långa sjukskrivningsperioder.

Syfte med projektet är att förstå vad som påverkar återgången i arbete under en sjukskrivningsperiod. Genom kunskap om hinder och drivkrafter, skapa strukturer hos samhällsaktörer som underlättar återgången i arbete där förmåga och kompetens tas tillvara, inom de yrken där arbetskraftsbristen är stor.
Målet är att fler värmlänningar snabbare återgår i arbete samt att Arbetsgivare får arbetskraft med rätt kompetens.


Senaste inläggen
181026 Arbetsgruppen i Projekt Omställning

181023 Vill du dela din berättelse?

181008 Projekt Omställning bjuder in till samtal. Vill du vara med?

180914 Projekt Omställning


Genomförande
Fas 3 180901-190131 är nu igång och ny projektledare och arbetsgrupp är på plats. Resultatet av denna del av projektet är ett KUNSKAPSUNDERLAG som kommer att presenteras kring årsskiftet. Vi använder oss av metoder inom tjänstedesign som innebär en hög användarinvolvering i utvecklingsarbetet. Vi vill utgå från individers upplevelser och behov när vi nästa fas testar lösningar på utmaningar vi belyser under höstens arbete.

Vi börjar brett med att ringa in och förstå problemet eller utmaningen. Vi vill närma oss de aktörer som finns runt individer och förstå deras perspektiv. Vad är viktigt? Kan de hjälpa oss att komma i kontakt med individer? Vilka metoder vill vi använda för att förstå, för att synliggöra det som inte syns? Det är det vi gör nu i början.

Innan jul så kommer vi förhoppningsvis kunna ringa in utmaningar som kan presenteras på ett sätt som göra att andra vill ta vid och försöka vara en dela av lösningarna. Vi vill skapa intresse runt projektet genom löpande vloggar, texter och en transparens som visar var vi står nu, vad vi fokuserar på och vad vi kanske väljer bort? Vi hoppas på intresse att ta del av men även gärna bidra i arbetet på ett eller annat sätt.

Projekt Omställning är ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland och Försäkringskassan. Projektägare är Försäkringskassan i Värmland, avdelningen för sjukförsäkring.
Finansiering via samordningsförbunden i Värmland och Dalsland och Region Värmland.

Styrgruppen består av chefer från olika offentliga myndigheter, kommuner, samordningsförbund och arbetsgivarrepresentanter.
Projektplan Projekt Omställning_180430


Arbetsgruppen


Förberedelser
Fas 1-2 180215-180831 innebär förberedelsen för ett pilotarbete inom Karlstad/Hammarö i uppstarten, med en struktur för projektet med arbetsområde hela Värmland.
Projektägare är Försäkringskassan i Värmland, avdelningen för sjukförsäkring.
Finansiering via Samordningsförbundet Samspelet
Jämställdhetsperspektivet är identifierat och en del i arbetet.

Projektledare Sofia Axelsson, Försäkringskassan
Delrapport fas 1-2_Omställning_180830
Delrapport fas 1-2_Omställning_180830_Bilagor
Projektansökan  Projektide Projekt Omställning_180109_2