Tjänstedesign inom Finsam Värmland/Dalsland

Uppdragsstart september 2017

FINSAM Värmland/Dalsland har gjort en satsning på tjänstedesign för att öka samverkan mellan parterna utifrån individens perspektiv.

Uppdragets idé är att undersöka och utveckla vad tjänstedesign inom Finsam Värmland/Dalsland är och kan vara. Samt utifrån detta skapa förmåga hos styrelseledamöter, chefer och medarbetare hos de fyra parterna (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Värmland och kommuner) att använda tjänstedesign som metod och förhållningssätt för att utveckla plattformen Finsam i en användardriven riktning.


”Vi är väldigt fokuserade på att gå på lösning och tro att vi vet allt kring vad våra medborgare behöver, och det här ger oss en väldigt stor insikt i att det vet vi inte. Utan vi måste testa och titta på andra sätt, för vi har en välfärd som inte fungerar för alla och då måste vi tänka annorlunda”
Meta Fredriksson-Monfelt Förbundschef Samspelet


Den 1/12 2017 hölls en första workshop där ett 50-tal deltagare från samtliga fyra parter inom Finsam Värmland/Dalsland tog reda på vad tjänstedesign är och hur man kan utveckla samverkan inom FINSAM med hjälp av ett användarinvolverat arbetssätt. Nedan presenteras filmen från dagen: 


Inom ramen för uppdraget har även en nationell konferens Tjänstedesign + Finsam anordnats två år i rad. 2018 stod Karlstad och samordningsförbundet Samspelet värdar för den första nationella konferensen.

180314 Tjänstedesign + Finsam


Slutrapport Tjänstedesign för ökad samverkan

Kontakt
Elina Svensson projektledare/tjänstedesigner FINSAM Värmland
elina.svensson@regionvarmland.se
0733 434 043

Olga S. Höjerström projektledare/tjänstedesigner FINSAM Värmland
olga.hojerstrom@regionvarmland.se
0702 961 738


Tjänstedesign
Design förknippas ofta med färg och form men innefattar egentligen mycket mer än så. Ordet design kommer från latin och betyder fritt översatt, att medvetet utforma något. Att utforma något så att det skapar värde och upplevs funktionellt och attraktivt för den eller de som ska använda det som utformats. Designområdet innehåller en rad olika specialistområden, exempelvis industridesign för utformning av produkter, interaktionsdesign för gränssnitt mellan människa och dator, modedesign för kläder och inredning och tjänstedesign för tjänster.

En tjänstedesigner utgår från att värdet skapas när patienten/brukaren/individen/medborgaren (kunden) möts av tjänsten vi (myndigheten) levererar, tex vård. Därför är denna person en viktig resurs som behöver tas till vara både i utvecklingen av och användningen av tjänster som myndigheterna levererar. Utmärkande för tjänstedesign är att den är involverande och utgår från användarens behov vilket gör det möjligt för kunden, närstående, personal och designer att tillsammans utforma hållbara tjänster och en bättre kundupplevelse.

Designprocessen 
Designprocessen kan illustreras på flera sätt, i detta uppdrag har vi valt att använda oss av ”the double diamond”. Som nedan illustreras i två stora ”diamanter” och en mindre. De två större diamanterna är uppdelade i fyra faser: utforska, förstå, utveckla och förnya.

I kreativa processer skapas ofta ett stort antal idéer först, innan man smalnar av processen och väljer en bästa-idé. Därav diamantformen. Men genom att visualisera två stora diamanter så tydliggörs att detta händer två gånger. Först för att säkerställa problemdefinitionen, och sen en gång till för att skapa lösningen. Ett av de största misstagen är att hoppa över den första diamanten och för att senare inse att man har löst fel problem.

Designprocessen hjälper oss att säkerställa att vi löser rätt problem innan vi löser problemet rätt.

För att säkerställa ett bra resultat är hela processen iterativ, vilket innebär att idéer skapas, testas och förfinas flera gånger, vilket sållar bort svaga eller sämre idéer löpande.

Schmeatisk skiss över hur vi utveklar kunskap omställning

ExperioLab
Region Värmland hade modet att satsa på något outforskat, att med tjänstedesign och användarinvolvering som verktyg utveckla vården som tjänst. Satsningen kallades för ExperioLab. Sedan 1 januari 2017 är ExperioLab en permanent verksamhet inom Regionen. Målet är att i samverkan med andra landsting och andra aktörer  stödja och skapa förutsättningar för en mer användardriven utveckling av vården.