Uppdraget: Tjänstedesign för ökad samverkan


FINSAM Värmland/Dalsland har gjort en satsning på tjänstedesign för att öka samverkan mellan parterna utifrån individens perspektiv. Den 1/12 hölls en första workshop där ett 50-tal deltagare från samtliga fyra parter tog reda på vad tjänstedesign är och hur man kan utveckla samverkan inom FINSAM med hjälp av ett användarinvolverat arbetssätt. Nedan presenteras filmen från dagen: 

 


Tjänstedesign
Design förknippas ofta med färg och form men innefattar egentligen mycket mer än så. Ordet design kommer från latin och betyder fritt översatt, att medvetet utforma något. Att utforma något så att det skapar värde och upplevs funktionellt och attraktivt för den eller de som ska använda det som utformats. Designområdet innehåller en rad olika specialistområden, exempelvis industridesign för utformning av produkter, interaktionsdesign för gränssnitt mellan människa och dator, modedesign för kläder och inredning och tjänstedesign för tjänster.

En tjänstedesigner utgår från att värdet skapas när patienten/brukaren/individen/medborgaren (kunden) möts av tjänsten vi (myndigheten) levererar, tex vård. Därför är denna person en viktig resurs som behöver tas till vara både i utvecklingen av och användningen av tjänster som myndigheterna levererar. Utmärkande för tjänstedesign är att den är involverande och utgår från användarens behov vilket gör det möjligt för kunden, närstående, personal och designer att tillsammans utforma hållbara tjänster och en bättre kundupplevelse.

ExperioLab
Landstinget i Värmland har haft modet att satsa på något outforskat, att med tjänstedesign och användarinvolvering som verktyg utveckla vården som tjänst. Satsningen kallas för ExperioLab. Sedan 1 januari 2017 är ExperioLab en permanent verksamhet inom Landstinget i Värmland. Målet är att i samverkan med andra landsting och andra aktörer  stödja och skapa förutsättningar för en mer användardriven utveckling av vården.

Experio Lab Bildspel

 

 


Tjänstedesign inom Finsam Värmland/Dalsland

Idé
Uppdragets idé är att skapa förmåga hos styrelseledamöter, chefer och medarbetare hos de fyra parterna att använda tjänstedesign som metod för att öka samverkan utifrån individens perspektiv. Detta bland annat genom att belysa de områden där samverkan inte fungerar i tillräckligt stor utsträckning för att skapa värde för individerna.

Syfte
För att inte fler individer ska riskera att hamna mellan stolarna i systemet (mellan parterna) behövs nya sätt att lösa gamla problem. Där tjänstedesign är en beprövad metod och förhållningssätt för att skapa värde för individer och medarbetare.

Bakgrund; samverkansutmaningar
Det finns idag flera utmaningar kopplat till samverkan mellan parterna.

Parterna är själva medvetna om de gemensamma utmaningarna, bland annat att flera behovsgrupper växer och att samordning är viktigt för att kunna stödja dessa individer. Men man betraktar ändå ofta individen och stödet utifrån det egna uppdraget. Vilket leder till stora luckor i samverkan där individen riskerar att hamna.

Samverkan mellan parterna sker idag i ganska stor utsträckning. Det anordnas temadagar, konferenser och veckomöten där det läggs mycket resurser på att parterna ska förstå varandra bättre. Men då fokus ligger på att prata om individen snarare än med individen ökar inte kunskapen om hur parterna på bästa sätt ska samordna sina resurser. Detta skapar en frustration då aktiviteterna inte har visat sig leda till en förbättrad situation för individen parterna samverkar kring.

Parterna genom förbunden skapar flera insatser, aktiviteter och projekt för deltagarna. Men även här finns en frustration kring att inte nå individerna och deltagarna i den utsträckning man önskar. Eftersom gemensam kunskap om individernas behov och vad som skapar värde för individen saknas.

Varför tjänstedesign?
Genom att jobba med tjänstedesign och involvera individerna parterna samordnar sina insatser för kommer parterna:

Att öka träffsäkerheten i de aktiviteter/insatser som skapas genom ökad kunskap om individens behov. Vilket kommer stödja arbetet med att nå samtliga målgrupper.

Att arbeta mer utifrån plattformen FINSAM och skapa fler aktiviteter/insatser utifrån individens hela livssituation. Vilket handlar om att involvera alla de för individen relevanta parter i arbetet.

Att öka kunskapen och förståelsen om och för varandra. Vilket kommer att effektivisera arbetet och ge individen det stöd hen behöver.

Att skapa lösningar/aktiviteter/insatser som skapar värde för alla som ska använda dem. Vilket ger ökad hållbarhet och trygghet för medarbetare och individ.

Att skapa minskad ”felrädsla” hos parterna. Vilket ger ökat mod att misslyckas och testa mer.

Uppdragets mål
Att öka kunskapen och färdigheten hos styrelseledamöter, chefer och medarbetare hos de fyra parterna att använda tjänstedesign för att öka samverkan utifrån individens perspektiv.
VILJA ATT använda tjänstedesign (attityd, engagemang)
KUNSKAP OM tjänstedesign (fakta, metoder – att veta)
FÄRDIGHET ATT använda tjänstedesign (kunna utföra – att göra)
FÖRMÅGA ATT använda tjänstedesign (Förståelse och omdöme att omsätta kunskaper och färdigheter)

 Att bygga upp det nationella nätverket kopplat till tjänstedesign för ökad samverkan mellan förbundens parter.

Att skapa en ledning och struktur som godtas av alla fyra parter och efterlevs för bästa möjliga integrering av tjänstedesign inom FINSAM.

Kontakt
Elina Svensson projektledare/tjänstedesigner FINSAM Värmland
elina.svensson@liv.se
0733 434 043