Uppdraget: Tjänstedesign för ökad samverkan

Uppdraget har följt designprocessen där steg 1 & steg 2 har tillhört utforska – & förståfasen och steg 3 utvecklings- & förnyafasen.

Aktiviteter

Steg 1 Utforska & förstå 
Utforska vad tjänstedesign inom Finsam Värmland/Dalsland är och kan vara.  Uppdraget tog sin utgångspunkt i ett konkret görande för att låta designmetodiken genom Experio Lab möta samordningsförbunden och samordningsförbunden möta designmetodiken. Där mycket fokus låg på att genomföra inspirationsaktiviteter och kunskapsaktiviteter för att öka förmågan att använda tjänstedesign som metod.

Delmål: Öka förmågan hos parternas medarbetare (vilja, kunskap, färdighet, förmåga) att använda tjänstedesign som metod. 

Pilotprojektet Insikt. I projekt Insikt har designmetodik använts för att skapa en djupare förståelse för individer som parterna definierar som ”arbetshindrande av sociala skäl”. Projektperiod: 180101 – 191231

Projekt Omställning. I projekt Omställning har designmetodik använts för att skapa en djupare förståelse för vad som påverkar återgången till arbete under en sjukskrivningsperiod. Projektperiod: 180901 – 190331

Konferens Tjänstedesign + Finsam.  En nationell konferens som arrangerades två år i rad. Första året med Samspelets samordningsförbund som arrangör 180314, och andra året med samordningsförbundet i Centrala Östergötland som arrangör 190313.

Tjänstedesign på Finsam-konferens i Göteborg. Den nationella Finsam-konferensen, Ett hållbart samhälle genom samverkan 180420 i  Göteborg.

SKLs Innovationsguiden i Region Värmlands regi. Utbildningen har erbjudits Finsam Värmland/Dalslands medarbetare vid ett tillfälle, ytterligare ett kommer erbjudas under hösten 2019.

Steg 2 Utforska & förstå 
Utforska vad tjänstedesign inom Finsam Värmland/Dalsland är och kan vara. Resultat och lärande i steg 1 låg till grund för arbetet med det fortsatta utforskandet i steg 2.

Delmål: Utforska hur tjänstedesign som metod och förhållningssätt kan genomsyra samordningsförbundet

Utforska vad användarinvolvering i ett styrnings & ledningsperspektiv är:
För detta utforskande stod Samspelets samordningsförbund till förfogande som testmiljö. Syftet med testmiljön var att ta reda på mer om hur samordningsplattformen fungerar utifrån ett styrnings – & ledningsperspektiv, samt utifrån denna kunskap förstå hur tjänstedesign kan integreras inom finansiell samordning.  Tidsperiod: 181115 – 190523

Utforska vad användarinvolvering ”från start” i projekt och insatser är:
För detta utforskande stod Klarälvdalens samordningsförbund till förfogande som testmiljö. Syftet med testmiljön var att stötta med designmetodik redan i uppstarten av projektet ”På rätt väg i Klarälvdalen”, för att säkerställa att projektet löser rätt problem, innan fokus flyttas till lösningen; att lösa problemet rätt.  Utforskandet gjordes för att få kunskap om vilka faktorer som styr i uppstarten av projekt och insatser inom samordningsförbund. Tidsperiod: 190101 – 191001

Utforska vad den ökade förmågan hos parternas medarbetare att omsätta tjänstedesignkunskaper i praktiken innebär:
I takt med att ett fåtal personer ges tid och möjlighet att öka förmågan att använda designmetodiken uppkommer nya frågeställningar och utmaningar som dessa medarbetare ställs inför. Detta utforskades tillsammans med projektmedarbetarna i projekt Insikt, för att uppdraget skulle få kunskap om vilka förutsättningar som behöver finnas runt omkring personer med ökad förmåga inom designmetodiken. Tidsperiod: 180101 – 191231

Utforska vad ett nätverk kopplat till tjänstedesign inom samordningsförbunden i Värmland/Dalsland är:
Det finns från samordningsförbundens sida en efterfrågan om att bygga ett långsiktigt lärande och säkerställa kontinuitet i arbetet med tjänstedesign inom Finsam. Idéer såsom ett nätverk för de med ökad förmåga och intresse har lyfts fram, och även testats i mindre skala i och med projekt Insikts nätverksstruktur. Detta för att låta personer med ökad förmåga lära och utveckla varandra, men också agera bollplank och stöttning åt de som är nya på området. Tidsperiod: 190101 – 191231

Steg 3 Utveckla & förnya 
Utveckla arbetet med tjänstedesign som metod och förhållningssätt inom Finsam Värmland/Dalsland. Utifrån utforska-fasen gjordes ett flertal insikter vad gäller möjlighet att jobba med tjänstedesign inom finansiella samordning, där en utmaning formulerades och togs vidare till utvecklings-fas för idéframtagning och test i verkligheten.

Delmål: Utveckla och testa idéer kring vad ett långsiktigt lärande är, där användarinvolvering genomsyrar samordningsförbundens verksamhet kontinuerligt.

Resultat

Insikter:

Insikt 1: Ökad förmåga hos ett fåtal skapar ett glapp

Insikt 2: Mycket av tiden på samordningsplattformen går åt till att reda ut ”samordningsbehovet” ur ett verksamhetsperspektiv.

Insikt 3: Kvalitativ data används inte – eller i liten utsträckning som beslutsstöd/beslutsunderlag. 

Insikt 4: Tjänstedesign och användarinvolvering riskerar att bli något man klistrar på i efterhand.

Utmaning:
Hur kan uppdraget bidra till att öka parternas förmåga på styrnings- och ledningsnivå att agera på resultatet av att man jobbar med användarinvolvering inom finansiell samordning?

Utvecklings – och testmiljöer:

Spridningskonferens 191011
Uppdragstagarna anordnade en konferens för styrning- och ledningsnivå inom Finsam Värmland/Dalsland. Under förmiddagen presenterades uppdraget Tjänstedesign för ökad samverkan i sin helhet med främsta fokus på projekt Insikt. Tre av deltagarna inom projektet berättade om vilka lärdomar de har fått genom att jobba utifrån individens perspektiv.

Under eftermiddagen presenterades projekt Omställning. 

 

Mottaglighet på strategisk nivå. För att testa och utveckla hur styrnings- och ledningsfunktionerna inom samordningsförbunden kan bli mer mottagliga för att jobba med användarinvolvering även efter uppdragets slut har två test gjorts:

I det första testet har medarbetarna i projekt Insikt uppmanats att bjuda in chefer till andra typer av miljöer och mötesstrukturer än ”vanligt” och därifrån genomfört workshops med olika designmetoder. Vilka möjligheter upplever medarbetarna i projekt Insikt att de har att påverka styrning – och ledning med sin nyvunna förmåga?

Processledning: Medarbetarna projekt Insikt
Tidsperiod: 190601 – 191231

Det andra testet har handlat om att uppdragstagarna har låtit styrnings- och ledningsfunktioner inom Klarälvdalens samordningsförbund att reflektera över vilket värde förbundet skapar samt sin egen mottaglighet vad gäller att jobba med användarinvolvering genom tjänstedesign. Beredningsgruppen har genom ett flera workshops jobbat med olika frågeställningar för att vidare jobba mer med användarinvolvering inom förbundet.

Processledning: Olga Sabirova Höjerström
Tidsperiod: 190901 – 191231

Styrning & ledning Klarälvdalens samordningsförbund. Med utforskandet av uppstarten av projektet ”På rätt väg i Klarälvdalen” som bas, ville uppdraget undersöka och testa vilket värde som skapas när styrgruppen för ett projekt är delaktig i bearbetningen av kvalitativ data. Hur kommer den kvalitativa datan kombineras med den planerade baskartläggningen?  

Processledning: Olga Sabirova Höjerström samt projektledare Margareta Finnkvist
Tidsperiod: 190823– 191231

_________________________________________________________________________

Uppdraget: Tjänstedesign för ökad samverkan är nu avslutad. 
Arbetet har beskrivits i form av en slutrapport, med lärdomar och reflektioner från uppdraget.  
Slutrapport Tjänstedesign för ökad samverkan
Tjänstedesign för ökad samverkan (i korthet)