För detta utforskande stod Klarälvdalens samordningsförbund till förfogande som testmiljö. Syftet med testmiljön var att stötta med designmetodik redan i uppstarten av projektet ”På rätt väg i Klarälvdalen”, för att säkerställa att projektet löser rätt problem, innan fokus flyttas till lösningen; att lösa problemet rätt.
Tidsperiod: 190604 – 191220:

 ”På Rätt väg i Klarälvdalen” är ett projekt som som riktar sig till målgruppen nollplacerade, personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst, bedöms vara för sjuka att arbeta och som uppbär ekonomisk bistånd. Beskrivning av projektet finns att läsa här

Tillsammans med projektledaren utarbetades en plan där tjänstedesign är en del av projektet. Under första halvåret kommer projektet bestå av två parallella spår med två mål

  • Baskartläggning- kartlägger och identifierar verksamheternas befintliga insatser och undersöker behov utifrån verksamheternas perspektiv. 
  • Användarperspektiv- med stöd av en tjänstedesigner utforska hur livssituationen ser ut för personer som är idag nollplacerade.

Inom ramen för uppdraget Tjänstedesign för ökad samverkan kommer arbetet fokusera på användarperspektivet med syftet att ta reda på vad livskvalité innebär för individer som i dagsläget är nollplacerade.

Under uppstarten med arbetsgruppen formulerades intervjufrågor till de kommande intervjuerna samt ett förslag på upplägg för vidare arbete.

Arbetsgruppen består av representanter från Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen, öppenvårdpsykiatrin (norra), vårdcentraler (Hagfors och Forshaga), IFO -Individ och Familjestöd (Hagfors och Forshaga) samt en student på Socionomprogrammet. 

Projektledaren och tjänstedesignern genomförde 5 intervjuer med målgruppen.

Citat från intervjuerna
”Det blir ju svårt att folk ska förstå varför man ibland agerar på ett visst sätt, när man själv gör allt för att agera som alla andra” 

”Jag tar med den lappen hit, den gula”

”Det är lätt att känna sig bortglömd”

Avidentifierade intervjuer bearbetades tillsammans med arbetsgruppen under två tillfällen med syfte att göra en mönsteranalys samt skapa insikter utifrån materialet.  Nedan  är ett  par  insikter gjorda, dokumentet i sin helhet finns här.

Vi har sett att individerna upplever att de är utanför normen och behöver agera för att försöka passa in.

Vi har sett att verksamheterna själva inte vet vad den andra gör, vilket avspeglar sig i individen.

Arbetet fortsatte med en workshop där styrgruppen för projektet, beredningsgruppen i Klarälvdalens samordningsförbund, tillsammans med arbetsgruppen påbörjade definiera de behov som målgruppen har utifrån de formulerade insikterna. Gruppen fick även uttrycka vilka behov som var viktiga att fokusera på utifrån individens perspektiv, och vilka behov man kan arbeta med vidare inom projektet.  Genom att mötas, diskutera insikterna och formulera målgruppens behov, skapades en gemensam förståelse för personer som är idag nollplacerade. Detta för att skapa samsyn kring målgruppens behov på olika nivåer och ett gemensamt ägande av den kvalitativa datan.  

Materialet från dagen är summerat och bearbetat av projektledaren.